Bàn ghế nhựa, bàn ghế mây, bàn ghế gỗ, bàn ghế cafe

Phát triển lâm nghiệp và xuất khẩu bàn ghế gỗ

Nhóm đất phù sa, chiếm 89% diện tích tự nhiên, tập trung ở vung đồng bằng. Nhóm đất này thích hợp cho việc trồng nhiều loại > It lương thực, màu, rau thực phẩm, cây công nghiệp ngắn ngày. Nihih diện tích đất chua, nghèo lãn còn khá lớn, nếu được cải tạo và (Mu lư tốt sẽ tạo khả năng thâm canh, tăng năng suất cây trồng. Đáng
(. lui ý là ở phía đông thuộc khu vực Nhị Chiểu, Thanh Hà còn một nhần đất bị nhiễm mặn và úng về mùa mưa.
Nhóm đất đồi núi chiếm 11% diện tích tự nhiên, nằm gọn ở , thuộc hai huyện Chí Linh và Kinh Môn. Nhóm đất chung nghèo dinh dưỡng, tầng đất mặt mỏng, nghèo mùn, ilộ I >hI (hap ; có thể trồng các cây công nghiệp như lạc, chè, cây ăn trái vải thiều, dứa và chăn nuôi đại gia súc.
Iì Hiện trạng sử dụng đất
l óng diện tích đất tự nhiên của Hải Dương là 166,12 nghìn ha, Irnng đó đã sử dụng vào mục đích nông nghiệp là 59,58%, lâm nghiệp, rừng, xuất khẩu bàn ghế gỗ : 7,42%, đất chuyên đùng : 14,15%, đất ở : 6,28%, đất chưa MV dụng : 12,57%.
Hải Dương còn nhiều khả năng để mở rộng thêm quỹ đất, một nút phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, khai thác những diện tích In ra sử dụng, mặt khác khai thác nguồn đất bằng cách tăng vụ, tăng nang suất.
Nguồn tài nguyên sinh vật quan trọng nhất của tỉnh Hải Dương In lừng Chí Linh với diện tích 1300 ha, tập trung chủ yếu ở xa I loáng Hoa Thám. Đây là kiểu rừng ẩm thường xanh ở đai núi thấp,
I liành phần loài ở rừng Chí Linh khá phong phú và đa dạng, bao f.rìm : 117 họ, 304 chi và 400 loài thực vật, (thí dụ như 103 loài cây ( ho gỗ như lát hoa, lim xanh, tán mật, 128 loài cây dược liệu, 9 loài Ilurc vật quý hiếm, 13 loài cây làm cảnh…). Rừng Chí Linh còn có một số loài động vật quý hiếm : gà tiền mặt vàng, sáo mỏ ngà, CII li lớn, ếch xanh, tắc kè, kỳ đà hoa, trăn mốc.