Bàn ghế nhựa, bàn ghế mây, bàn ghế gỗ, bàn ghế cafe

Sản xuất bàn ghế gỗ ở Hải Dương

Sản xuất lâm nghiệp tập trung ở hai huyện : Chí Linh và Kinh 1 III trén một diện tích nhỏ (13,8% diện tích tự nhiên). Hiện nay cả : Mnli cỏn 2500 ha đất trống đồi núi trọc. Ở tất cả các huyện trong cả kllkli. nhân dân có truyền thống trồng cây lấy gỗ và cây ăn quả phân Ị »int Hàng năm trồng được từ 2 đến 2,5 triệu cây phan tán (trên 500 tm» Việc triển khai công tác giao đất, khoán rừng cho các hộ gia illnli đổ làm nông lâm kết hợp, sản xuất bàn ghế gỗ đa bắt đầu có hiệu auả.
Công nghiệp
Là tỉnh nằm trong địa bàn kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, với lợi thế t‘0 Iiguổn tài nguyên khoáng sản, về vị trí địa lí giao thông, lại có nhân công dồi dào, Hải Dương có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ nlin kinh tế nông thôn, công nghiệp hóa nông nghiệp. GDP công PRliiep của Hải Dương năm 1999 là 2601,8 tỉ đồng (giá so sánh năm HM), đứng thứ 3 trong vùng Đồng bàng sông Hồng, sau thủ đỡ Hà Nội (13099,3 tỉ đồng) và thành phố Hải Phòng (6488,9 tỉ đồng), ị • I|>. m 8,9% GDP công nghiệp của toàn vùng.
Công nghiệp đóng góp 35,2% vào tổng thu nhập nội địa của tỉnh HI thu hút 12,8% số lao động toàn tỉnh.
Vê nhịp độ tăng trưởng công nghiệp, giai đoạn 1991 – 1995 có nlitp độ tăng bình quân là 12%/năm, năm 1996 là 16,9%, năm 1997 it.il 12% và năm 1998 là 9,7%.
Sản xuất công nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng đa thành phAn : quốc doanh (Trung ương và địa phương), ngoài quốc doanh .1 công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.