Bàn ghế nhựa, bàn ghế mây, bàn ghế gỗ, bàn ghế cafe

Sản xuất ghế gỗ tại Hà Nam

Hà Nam có khoảng 4,4 nghìn ha diện tích mặt nước nuôi trồng hải sản. Sản lượng thủy sản cũng tăng khá. Năm 1995 đạt 3375 tấn,
bằng 118,6% của năm 1990, riêng thủy sản nuôi trồng đạt 3174 tấn, chiếm 94% so với tổng sản lượng thủy sản của toàn tỉnh. Sản lượng cá nước ngọt năm 1995 đạt 3088 tấn, chiếm 97% so với sản lượng thủy sản nuôi ưổng của toàn lỉnh.
Lâm nghiệp
Diện tích đất lâm nghiệp của Hà Nam tập trung chủ yếu ở 2 huyện phía tây là Kim Bảne và Thanh Liêm. Theo số liệu thống kê, năm 1995 diện tích đất lâm nghiệp của toàn tỉnh có khoảng 400 ha, trong đó, huyện Kim Bảng có khoảng 185 ha, huyện Thanh Liêm có hơn 200 ha.
Sản xuất lâm nghiệp chủ yếu là trồng rừng và khai thác các sản phẩm lâm nghiệp như sản xuất ghế gỗ. Diện tích rừng trồng tập trung tăng nhanh. Năm 1993 mới có 90 ha, năm 1995 có 160 ha, năm 1998 đạt khoảng 500 ha. Diện tích rừng trồng đa chiếm 40,7% diện tích đất có rừng của toàn tỉnh. Ngoài ra, việc trồna cây phân tán cũng được Hà Nam quan lâm, bình quân mỗi năm trổng được khoảng gân 2000 cây.
Bình quân mỗi năm Hà Nam khai thác (kể cả ngoài tỉnh) được khoảng 17 nghìn m3 gỗ, 23-24 nghìn ste củi, 600-700 nghìn cây luồng, nứa…