Bàn ghế nhựa, bàn ghế mây, bàn ghế gỗ, bàn ghế cafe

Sản xuất ghế gỗ và thiết bị nội thất

Bắc Ninh là một tỉnh có điều kiện để phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Cùng với quy mô không ngừng tăng lên của ngành trồng trọt, ngành chăn nuôi cũng được phát triển mạnh. Năm 1999, đàn bò có 40,7 nghìn con, đàn trâu có 18,3 nghìn con, đàn lợn có 398,5 nghìn con và đàn gia câm với số lượng lớn. Vùng chăn nuôi trâu bò nhiều là ven đê và các triền sông. Lợn và gia cầm nuôi trong các hộ gia đình ở các huyện, thị xã.
Bắc Ninh có 1829 ha mặt nước ao hồ lớn nhỏ, các triền sông và 5000 ha ruộng trũng. Đây là những điều kiện để nuôi cá và các loại thúy sản khác. Trên các ruộng trũng phát triển nuõi cá theo hình thức lúa – cá như ở một số nơi thuộc huyện Gia Bình, Lương Tài. Nãm 1999, sản lượng thủy sản đạt 6473 tấn, trong đó cá nuôi đạt 4950 tấn.
Lâm nghiệp
Bắc Ninh là tỉnh đồng bằng, chỉ có 1500 ha đất đồi núi, trong đó sử dụng vào mục đích lâm nghiệp là 1100 ha. Hoạt động lâm nghiệp chủ yếu là trồng rừng. Đến năm 1999, tỉnh đã trồng được 100 ha rừng trồng tập trung, 2,1 triệu cây phân tán trên địa bàn của các huyện Gia Bình, Lương Tài, Quế Võ, Tiên Du. Ngoài ra còn khai thác gỗ, sản xuất ghế gỗ củi và các sản phẩm dưới tán rừng như : song, mây, lá dong…